top of page

“Klusuma skolas” skolotāju ētikas un uzvedības kodekss

Apzinātības mācīšana balstās stingros ētikas principos. Šis ētikas un uzvedības kodekss ir paredzēts, lai sniegtu norādījumus un informētu “Klusuma skolas” apzinātības skolotājus par vērtībām un uzvedību, kas ir vispārpieņemta un tiek sagaidīta mijiedarbojoties ar sabiedrību – “Klusuma skolas” mācību programmu dalībniekiem un kolēģiem apzinātības skolotāju profesijā.

“Klusuma skolas” skolotāji apņemas pilnībā ievērot šo ētikas un uzvedības kodeksu.

1.     IEVADS – APZINĀTĪBAS MĀCĪŠANAS BŪTĪBA

“Klusuma skolas” skolotāji:

1.1. apņemas ievērot tādas apzinātības praksei raksturīgās vērtības kā atvērtība un pārskatāmība, laipnība un dāsnums, autentiskums un atbildība, tādējādi cenšoties veicināt cilvēka dzīves pilnveidošanos un labbūtību (Goldstein et al., 2017);

1.2. apņemas veidot apzinātības mācību programmas, kas balstītas uz apzināšanos, līdzcietību un gudrību;

1.3. apņemas ikdienā praktizēt personīgu formālu un neformālu apzinātības praksi, kas balstīta uz deviņiem apzinātības prakses principiem (Kabat Zinn, 2009) (Skat. 1. pielikumu).

2.     ATBILDĪBA

“Klusuma skolas” skolotāji:

2.1. veiks visus saprātīgus pasākumus, lai nodrošinātu sev un saviem dalībniekiem fizisku un psiholoģisku drošību;

2.2. atzīs iespējamo nevienlīdzību attiecībās starp apzinātības skolotāju un dalībniekiem, bet neizmantos to, lai pārkāptu dalībnieku finansiālās, seksuālās, emocionālās vai citas intereses; “Klusuma skolas” skolotāji uzskatīs dalībnieku labbūtību par svarīgāku nevis savas personiskās intereses;

2.3. pirms mācību uzsākšanas palīdzēs dalībniekiem izprast vai piedāvātās mācību programmas atbilst viņu vajadzībām, informējot par loģistikas un tādiem praktiskiem aspektiem kā izmaksas, mācību saturs, ilgums, izmantotās metodes, patstāvīgas praktizēšanas un iespējamo rezultātu saistību;

2.4. centīsies, cik vien iespējams, būt informēti,  par to vai dalībnieki šobrīd apmeklē kādus citus terapeitiskus, medicīniskus vai cita veida atbalstu sniedzošus profesionāļus;

2.6. piekrīt uzturēt sekulāru un atvērtu, neideoloģisku ietvaru, kas atbilst “Klusuma skolas” metodikai.

3. KONFIDENCIALITĀTE

3.1 “Klusuma skolas” skolotājiem ir atbildīgi par persondatu, kas saņemti no dalībniekiem vai par viņiem, konfidenciālu apstrādi saskaņā ar spēkā esošajiem datu aizsardzības normatīvajiem aktiem. Informācija, ko dalībnieki atklāj, ir dalībnieka īpašums un citiem to nedrīkst izpaust (izņemot zemāk minētos gadījumos).

3.2. “Klusuma skolas” skolotāji ir atbildīgi par to, lai dalībniekiem būtu norādīti un skaidri  saprotami konfidencialitātes ierobežojumi.

3.3. Konfidenciāla informācija var tikt koplietota šādos gadījumos:

a) strādājot daudzdisciplinārā komandā, kurā informācija var tikt izpausta (konfidenciālā) klīniskā ietvarā;

b) ja to paredz skolotāja un viņa supervizora konfidencialitātes līgums;

c) apzinātības skolotājs drīkst veikt video vai audio ierakstu tikai pēc dalībnieka(-u) vai viņa vecāku parakstītas informētas piekrišanas, kurā norāda ieraksta mērķi, ar ko tas tiks koplietots, piemēram, ar praktikantiem, citiem profesionāļiem, sabiedrību utt.; kur un kā ieraksts tiks glabāts saskaņā ar spēkā esošajiem datu aizsardzības normatīvajiem aktiem un kad ieraksts tiks izdzēsts;

d) gadījumos, ja ir skaidra pierādījumu bāze, ka dalībniekam vai citiem sabiedrības locekļiem varētu tikt nodarīts nopietns kaitējums, un tiek uzskatīts, ka šādas konfidenciālas informācijas izpaušana varētu to novērst;

e) “Klusuma skolas” skolotāji ievēro Bērnu tiesību aizsardzības likuma 51. panta[1] prasības, kas nosaka kārtību, kādā jāziņo par vardarbību vai citu pret bērnu vērstu noziedzīgu nodarījumu.

4. KOMPETENCE

“Klusuma skolas” skolotāji”:

4.1. ir aicināti demonstrēt apņemšanos turpināt profesionālo un personīgo pilnveidi, kā arī īstenot apzinātības praksi ikdienā;

4.2. aktīvi piedalās pašaprūpē; apzinātības skolotājiem nevajadzētu pasniegt apzinātību, ja viņu profesionālo spriedumu traucē pārmērīgs stress vai citi faktori, piemēram, slimība, narkotiskās vielas vai alkohols; ja personīgas problēmas var ietekmēt viņu kompetenci, viņiem jāmeklē profesionāla palīdzība un jāveic atbilstoši pasākumi situācijas novēršanai;

4.3. ņem vērā dalībnieku morālās un kultūras vērtības, neļaujot jebkādiem aizspriedumiem attiecībā uz dzimumu, seksuālo orientāciju, rasi, vecumu, nacionālo piederību, politiku, sociālo statusu vai klasi ietekmēt viņu mijiedarbību ar dalībniekiem; ja skolotājs uzskata, ka viņa objektivitāte ir apdraudēta, viņam jākonsultējas ar savu supervizoru;

4.4. nedrīkst rīkoties tādā veidā, kas varētu mazināt sabiedrības uzticību viņu lomai kā apzinātības skolotājiem vai citu apzinātības skolotāju darbam; tiek gaidīta apņemšanās ievērot apzinātības prakses pamatvērtības (skatīt 1. sadaļu) saskarsmē ar citiem apzinātības skolotājiem;

4.5. mācīs atbilstoši savai kompetencei un kvalifikācijai, kā to nosaka izglītība, apmācība un pieredze; kā arī apzinās, ka dalība apzinātības nodarbībās neaizstāj medicīniskās ārstēšanās vai psihoterapijas nepieciešamību;

4.6. ja tiek strādāts divu lomu kombinācijā (piemēram, psihoterapeits un apzinātības skolotājs), “Klusuma skolas” skolotājam ir pienākums strādāt saskaņā ar abu profesiju ētikas standartu prasībām, kā arī ievērot labākās prakses vadlīnijas abos profesionālajos virzienos.

 

[1] Bērnu tiesību aizsardzības likums, 51. pants. https://likumi.lv/ta/id/49096#p51

 

Atsauces:

Golstein J, Hudasch G, Heigke L, Kenny M, Korbel L, Luck P, Philips C, Vajra T (2017) A Framework for the Integrity of Mindfulness Based programmes: A Living Document. https://iminetwork.org/wp-content/uploads/2022/11/Ethics-and-standards-for-MBP-JULY_2021_IMI_Network.pdf

Kabat-Zinn, J. un Hanh, T.N. (2009) Full catastrophe living: Using the wisdom of your body and mind to face stress, pain, and illness. Delta.

Ethical Guidelines for MBSR and MBCT Teachers in the MBSR-MBCT Association.

Anchor 1
bottom of page